Posts Tagged ‘Siłownie zewnętrzne’

W przebiegu tzw. psychoz inwolucyjnych

Tuesday, July 12th, 2016

W przebiegu tzw. psychoz inwolucyjnych widuje się obrazy kliniczne depresyjno-paranoi- dalne. Znacznie trudniej jest klasyfikować z tego samego punktu widzenia zespoły organiczne. Znane jest np. zjawisko przedwczesnego występowania otępienia starczego u matołków. Nie jest to na pewno koincydencją. Musi tu zachodzić zależność przyczynowa. Nie chodzi tu też o ilościowe wzbogacenie się objawów niedorozwoju umysłowego na tle niedoczynności tarczycy, pojawia się bowiem nowa jakość kliniczna, o odrębnej, własnej etiologii, mianowicie w postaci otępienia starczego. Obydwa zespoły mieszczą się w ramach war- stwy organicznej, podobnie jak zespół depresyjno-paranoidalny nie wychodzi nozograficznie poza ramy warstwy czynnościowej. d. Przykładów powikłań etiopigenetycznych (complicatio etio- epigenetica) przytaczaliśmy niemało. To one nadają nozografii psychiatrycznej znamię różnobarwności i utrudniają orientację w jej problematyce. W prze- biegu porażenia postępującego pojawia się zespół katatoniczno-kataleptyczny, w przebiegu organicznych zmian w mózgu na tle czerwienicy – zespół para- freniczny, U schizofrenika z ciężkimi ubytkami – obłęd posłannictwa religij- nego, stan maniakalny na tle otępienia starczego. Przykładów takich kazui- styka psychiatryczna zawiera bez liku. T.utaj sprawa organiczna pociąga za sobą pojawienie się zespołu czynnościowego. Nie jest to koincydencja, nie cho- dzi tu też o ilościowe wzbogacenie się obrazu klinicznego, występuje bowiem nowa jakość, którą wiąże się zazwyczaj z innym tłem etiologicznym. Ta nowa jakość nie powstaje jednak tylko wskutek jakościowego rozszerzenia się pro- cesu chorobowego w ramach tej samej warstwy epigenetycznej. Nowo dołą- czony zespół psychotyczny przynależy bowiem do innej warstwy nozografrcz- nej. Zespół paranoidalny wiążemy bowiem z pojęciem schizofrenii, a zespół maniakalny z pojęciem psychozy maniakalno-depresyjnej. Zespoły te wchodzą jednak w naszych przykładach w związek zależności nie z przewlekłym pro- cesem schizofrenicznym lub podłożem cyklofrenicznym, lecz z procesami orga- nicznymi innej natury. W tym znaczeniu mówimy. o złożoności struktury psychoz. Jeżeli dodamy do tego, że u jednego i tego samego osobnika, gdy rozważymy całość dynamiki rozwojowej jego osobowości, mogą zachodzić równocześnie wszystkie wymie- nione możliwości powikłaniowe, to zrozumiemy źródło i przyczyny trudności, z jakimi od wieków zmaga się nozografia psychiatryczna. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, Siłownie zewnętrzne, magnez i witamina b6 ]

Czynnik wywolujacy sprawe chorobowa psycheorganiczna

Tuesday, July 12th, 2016

Czynnik wywołujący sprawę chorobową psycheorganiczną pada zawsze na grunt jakiejś struktury osobowości. Najczęściej chodzi tu o typy przeciętne, rzadziej miewamy do czynienia z psychopatami. Mówi się wówczas o -osobo- wości prępsychotycznej lub o psychopatii prępsychotycznej. Podział prawidło- wych osobowości prepsychotycznych jest rzeczą psychologii. Jeżeli chodzi o typologię psychopatów to i ta dziedzina wymaga nowego opracowania. Postępy diagnostyki psychiatryczno-klinicznej ukazują nam w nowym, krytycznym świetle różne typy psychopatów opisane w da- wnym piśmiennictwie psychiatrycznym. Większość tych typów to bezwzględ- nie albo poronne postacie psychoz oraz stany ubytkowe po ich przebyciu, albo charakteropatie, których podłoże można dzisiaj dokładniej określić na podsta- wie ściślejszych badań klinicznych. Przedstawiciele preformizmu kładą prze- .sadny nacisk na predestynację, która ma SIę mieścić w psychopatii prepsy- chotycznej. Z teorii tych ma wynikać, że schizoidia usposabia do schizofrenii, a cykloidia do cyklofrenii. Preformizrrr ten nie wytrzymuje krytyk doświad- czenia klinicznego. Z codziennych spostrzeżeń klinicznych wynika, że przewa- zająca większość chorych psychicznie wywodzi się z prawidłowych przecięt- nych typów prepsychotycznych. Psychoza nie powstaje homogenetycznie z od- powiedniej sobie osobowości prepsychotycznej. Schizotymik może więc za- paść na cyklofrenię, cykloid -na padaczkę, epileptotymik lub epileptoid na histerię, histeroid na schizofrenię itd. Powstają w ten sposób różnorakie po- wiązania między klasami “warstwy” pierwszej, dziedziczno-konstytucyjnej, i drugiej, psychoorganicznej. Jeżeli tak często rzekomo stwierdza się, że np. -ostra psychoza schizofreniczna wyrasta z podłoża osobowości schizoidnej, to pochodzi to tylko z -trudności retrospektywnego rozpoznania. W przypadkach tych bowiem rzekoma schizoidia była wieloletnim okresem schizofrenii prostej . nie zauważonej dotąd, której obraz kliniczny wzbogacił się w pewnym okre- sie o ostrą psychozę swoistego kręgu. Im dokładniej zbieramy wywiady co -do osobowości prępsychotycznej chorego, tym łatwiej udaje nam się zjawisko to potwierdzić. Gdyby sprawdziły się marzenia psychiatrów, aby każdy oby- watel prowadził od dziecka książkę zdrowia psychicznego, to trafności- tej zasady można .by w każdym konkretnym przypadku dowieść. [więcej w: , artykuły fryzjerskie, Siłownie zewnętrzne, olejek cbd ]