Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Zagadnienie samogwaltu u dzieci. Pewne

Tuesday, July 12th, 2016

Zagadnienie samogwałtu u dzieci. Pewne przejawy życia płciowego u dziecka można zauważyć już bardzo wcześnie. Nawet w drugim roku życia i jesz- cze wcześniej widuje się u chłopców wzwód prącia. Zjawisko to musi być związane z pewnymi doznaniami, gdyż dziecko uspokaja się wówczas, nieruchomieje, jakby zastygało w napięciu uwagi. Można też zauważyć, że zachodzi jakieś skojarzenie między doznaniami związanymi z oddawaniem moczu i kału a płciowymi. Fizjolo- gicznie tłumaczy się to faktem, że w rdzeniu krzyżowym blisko z sobą sąsiadują centrum geidtospinale, anospinale i vesicospinale. Ośrodki te drogą promieniowania mogą na siebie wzajemnie wpływać. Zwłaszcza we wczesnym okresie rozwojowym promieniowanie takie jest umożhwione wskutek niedostatecznej ilości szlaków ner-: wowych. Ośrodki te podlegają już wcześnie nadrzędnym ośrodkom górnych odcin- ków ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu związek z życiem psychicznym jest wysoce prawdopodobny. Chociaż struktura grucz-ołów płciowych ukształtuje się definitywnie dopiero w okresie pokwitania, np. jeśli chodzi o tworzenie się nasie- nia, to jednak czynność wewnątrzwydzielnicza w slużbie układu korowo-trzewio- wego zaczyna się już w najwcześniejszym okresie rozwojowym. Już wcześnie może się u bardzo małych dzieci pojawić dążność do mechanicznego powtarzania i wywo- ływania doznań płynących z narządów płciowych. Prowadzi to do zjawisk wczesno- dziecięcego samogwałtu u chłopców i dziewcząt. Życie płciowe nawet u małych dzieci może się przejawiać nie tylko pod postacią samogwałtu ale i zabaw płciowych między dziećmi tej samej lub odmiennej płci. Pomijamy tu poza tym możliwości uwiedze- nia dzieci przez dorosłych. Samogwałt dziecięcy nie jest, jak się często sądzi, aktem mechanicznym, lecz wiąże się z zasady z wyobrażeniami seksualnymi. Zaciekawie- nie życiem płciowym występuje również już w pierwszych latach życia. [patrz też: , Karmy dla psów, poradnia psychologiczna kielce, stomatolog Warszawa ]

Arytmomania moze pole- gac na

Tuesday, July 12th, 2016

Arytmomania może pole- gać na uznaniu pewnej liczby za uprzywilejowaną i powtarzaniu czynności codziennych tyleżkrotnie, a zarazem na unikaniu innych liczb. Wytwarza się cały świat magiczny, z którego mocy trudno jest osobnikowi wyzwolić się. Jak długo zerwanie z narzuconymi sobie przymusami jest możliwe i udaje się, tak długo rzecz cała, mimo swej dziwaczności może się mieścić w prawidłowym pojęciu psychiki archaicznej. W wywiadach chorych stwierdza się istnienie ta- kich okresów, czasem długotrwałych, czasem krótszych, ale zawsze całkowicie lub niemal całkowicie przemijających. Przemijały one nieraz pod wpływem samorzutnego wysiłku woli. Czasem przy zmianie środowiska i zaprzątnięciu uwagi innymi sprawami powikłania te znikały na długi czas. Utrzymują się one długo i potęgują się, gdy ze strony środowiska doznają poparcia. Na przy- kład środowisko dewocyjne wpływa niekorzystnie na nasilenie skrupulatyzmu, środowisko ciemne, żyjące przesądami i zabobonami; wpływa źle na przejawy magii, środowisko oderwanych od życia metafizyków, doktrynerów, sekciarzy i dogmatyków wywiera i podsyca natrętny popęd do dociekań. Wyrwanie się z takiego środowiska przynosi z zasady poprawę lub czasowe, a nawet niekiedy trwałe ustąpienie natręctw. Potęgują się one przy wszelkim napięciu lękowym, niepokoju oczekiwania, zdenerwowaniu i pod wpływem jednorazowych lub przewlekle się powtarzających urazów psychicznych. O właściwym początku choroby mówimy dopiero wówczas, gdy opisane objawy spętają swobodę ruchów osobnika do tego stopnia, że przeszkadzają mu w wykonywaniu codziennych obowiązków zawodowych, domowych, szkol- nych, życiowych. Czasem może to nastąpić niemal nagle, w ciągu tygodnia lub kilku tygodni, zazwyczaj pod wpływem jakiegoś silnego urazu psychicznego. Czasem ta bezpośrednia przyczyna nie jest uchwytna. Może nią być niekiedy przebycie jakiejś ciężkiej choroby, ale przypadki te należą do rzadkości. W wielu przypadkach stwierdzamy początek bardziej przewlekły. Po prostu w ciągu półrocza lub roku wikłają się i potęgują objawy natręctw do niebywałych roz- miarów, Niemal z zasady stwierdza się w.ówczas sprzężenie natręctw myślowych z nerwicą lękową. Ma ona najczęściej charakter mizofobii. Na dnie tej fobii częściej niż lęk leży natrętne obrzydzenie. Tematyka może tu być bardzo roz- legła. Chory obawia się wszystkiego, co wiąże się z tematem chorób wenerycz- nych, gruźlicy, nasienia męskiego, soków płciowych w ogóle, moczu lub tylko pyłów moczowych, substancji tłustych, kurzu, zarazków w ogóle. Lęk może dotyczyć i tematów bardziej abstrakcyjnych, np. grzechu, tematu śmierci, bluź- nierstwa, spraw płciowych, odstępstwa od dogmatów. Chory może się obawiać o siebie lub o drugich, że ich zgorszy, zarazi, że im zaszkodzi na drodze ma- gicznej, że sprowadzi na nich gniew bóstwa, że popełni wobec nich przestęp- stwo i.td. Impulsy przestępcze na tym tle nigdy nie są wykonywane, dręczy osobnika tylko myśl o ich możliwym dokonaniu. Dochodzi do sprzeczności, które chory widzi sam jasno. Dręczy go myśl, o zaszkodzeniu na zdrowiu starej matce, co nie przeszkadza, że ją tyranizuje, zmuszając ją do przestrzegania naj- uciążliwszych przepisów i ceremoniałów ochronnych. Przestrzegaj ąc przesadnie czystości rąk, równocześnie chory znosi dokoła siebie nieopisany brud. Myje godzinami raz po raz, ustawicznie ręce, a inne części ciała pozostawia w po- twornym brudzie. Zadręcza się obawami o nieuszanowaniu dogmatu religij- nego lub innego artykułu wiary, a zarazem wyznaje, że właściwie jest niewie- rzący . Sprzeczności te wydają się samemu choremu niezrozumiałym nonsen- sem, a jednak jest on ich potulnym niewolnikiem. [przypisy: , stomatolog Warszawa, bielizna nocna, salon fryzjerski mokotów ]