Posts Tagged ‘trener personalny’

Hotetontyzm jest to wymawianie tylko

Tuesday, July 12th, 2016

Hotetontyzm jest to wymawianie tylko samogłosek przy niezdolności wy- mawiania spółgłosek, spośród których co najwyżej T jest wymawiane. Wadę tę spo- tyka się wyłącznie w ciężkim niedorozwoju umysłowym. b. Przez agramatyzm (aggrammatismus) i paragramatyzm (paragram- matismus) rozumiemy utrzymującą się nad wjek niezdolność tworzenia prawidło- wych form i odmian gramatycznych. Zdania mają postać szczątkową, powstaje jak gdyby styl telegraficzny, dzieci używają bezokoliczników, nie rozrozmają należycie czasu przeszłego od teraźniejszego, mówią też w osobie trzeciej. U niedorozwinię- tych umysłowo wada ta utrzymuje się trwale, określenia te mają jednak zastoso- wanie również do dzieci z opóźnionym rozwojem, które w przyszłości nadrobią stra- cony czas rozwojowy, jeżeli znajdą się w korzystnych warunkach środowiskowych. c. Jąkanie się i zacinanie (balbuties, dysmthria sqllabaris) zaliczamy zasadniczo do nerwic ruchowych. Jest to cierpienie częste. Do prawidłowego przebiegu mówienia konieczna jest zgodna zautomatyzowana współpraca mięśni oddechowych, krtaniowych i artykulacyjnych. Współpraca ta może zawieść przy usiłowaniu lub zamiarze mówienia. Powstaje skurcz, polegający na klo- nicznym, iteratywnym powtarzaniu pewnego dźwięku lub zgłoski albo też na tonicznym zatrzymaniu się na rozpoczętym dźwięku lub zgłosce. Zaburzenie to stoi niewątpliwie w ścisłym związku ze stanem lękowym i potęguje się lub czasem w ogóle występuje w napięciu oczekiwania pewnej sytuacji, w której trzeba będzie przemówić. Lęk ten w rzadkich przypadkach może dojść u dzieci. do takich rozmiarów, że robią one wrażenie głuchoniemych (audimutitas spurtc). W zaniedbanych przypadkach dołączają się do jąkania współruchy mięśni twa- rzy, małżowin usznych, a nawet kończyn i tułowia. Czasem chory wypełnia przerwy w wymawianiu głosek i słów “łatami” dźwiękowymi lub słownymi, wskutek czego zaburzenie mowy staje się jeszcze częstsze. W pewnych warun- kach zaburzenie to może się choremu dawać mniej we znaki lub nawet nie występować, np. przy mówieniu szeptem lub przeciwnie, przy głośnym prze- mawianiu, albo przy mówieniu do taktu, przy śpiewaniu albo przy mówieniu tylko w czasie wydechu itd., które to właściwości wykorzystuje się do celów leczniczych. Jak z tego opisu widać, istotną rolę odgrywają czynniki psychiczne, chodzi więc o zaburzenia układu korowo-trzewiowego. Dlatego słuszna jest nazwa logoneurosis. [podobne: , trener personalny, wkładki sfp, olejowanie włosów ]

Na obraz kliniczny porazenia postepujacego

Tuesday, July 12th, 2016

Na obraz kliniczny porażenia postępującego mają wpływ nie tylko krętki blade. Doniosłym zagadnieniem rozpoznawczym jest kwestia, czy chory nadu- żywał napojów wyskokowych, jakich i w jakiej ilości, jak się odżywiał; jaki prowadził tryb życia; jakie ma warunki. domowe, do jakiego typu go zaliczyć; do jakiej klasy społecznej należy i w jakim jest wieku, a także czy nie ma innych współistniejących chorób. Wszystkie te różnorodne czynniki przeista- czają, tłumaczą, często “przykrywają”, czasem pogarszają skutki podstawo- wego czynnika etiologiczno-patogenetycznego. Uboczne te, lecz nie mniej do- niosłe czynniki określamy mianem patoplastycinych. W poprzednich rozdziałach wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na zjawisko etioepigenezy. Polega ono na nawarstwianiu się w przebiegu ontogenezy coraz to nowych czynników chorobotwórczych, patogenetycznych i patoplastycznych. Skutki działania tych czynników wzbogacają stopniowo strukturę psychozy, która w ostatecznej swej postaci wykazuje budowę wielopiętrową, wielowy- miarową, wielowarstwową. Odkrycie złożoności tej struktury doprowadziło do rozbicia dawnych “atomów diagnostycznych”. Rozpoznanie etioepigenetyczne stara się ująć całość dynamiki rozwojowej procesu chorobowego, począwszy od naj starszego okresu, czyli warstwy dziedziczno-konstytucyjnej, poprzez orga- niczne podłoże procesu chorobowego, aż do zasadniczo czynnościowych nawar- stwień psychotycznych lub psychonerwicowych. Powstaje w ten sposób struk- tura trójwarstwowa złożonego procesu dynamicznego, rozgrywającego się w czasie, nakładającego się warstwami epigenetyczni e w przebiegu rozwoju osobniczego. W tworzeniu się tej dynamicznej str.uktury nie ma predestynacji, preformizmu, fatalizmu. Struktura ta ulega nieustającym przeobrażeniom pod wpływem pomyślnych lub niepomyślnych oddziaływań środowiskowych. [hasła pokrewne: , odżywka do włosów, oczyszczalnie przydomowe, trener personalny ]