Posts Tagged ‘wkładki sfp’

Hotetontyzm jest to wymawianie tylko

Tuesday, July 12th, 2016

Hotetontyzm jest to wymawianie tylko samogłosek przy niezdolności wy- mawiania spółgłosek, spośród których co najwyżej T jest wymawiane. Wadę tę spo- tyka się wyłącznie w ciężkim niedorozwoju umysłowym. b. Przez agramatyzm (aggrammatismus) i paragramatyzm (paragram- matismus) rozumiemy utrzymującą się nad wjek niezdolność tworzenia prawidło- wych form i odmian gramatycznych. Zdania mają postać szczątkową, powstaje jak gdyby styl telegraficzny, dzieci używają bezokoliczników, nie rozrozmają należycie czasu przeszłego od teraźniejszego, mówią też w osobie trzeciej. U niedorozwinię- tych umysłowo wada ta utrzymuje się trwale, określenia te mają jednak zastoso- wanie również do dzieci z opóźnionym rozwojem, które w przyszłości nadrobią stra- cony czas rozwojowy, jeżeli znajdą się w korzystnych warunkach środowiskowych. c. Jąkanie się i zacinanie (balbuties, dysmthria sqllabaris) zaliczamy zasadniczo do nerwic ruchowych. Jest to cierpienie częste. Do prawidłowego przebiegu mówienia konieczna jest zgodna zautomatyzowana współpraca mięśni oddechowych, krtaniowych i artykulacyjnych. Współpraca ta może zawieść przy usiłowaniu lub zamiarze mówienia. Powstaje skurcz, polegający na klo- nicznym, iteratywnym powtarzaniu pewnego dźwięku lub zgłoski albo też na tonicznym zatrzymaniu się na rozpoczętym dźwięku lub zgłosce. Zaburzenie to stoi niewątpliwie w ścisłym związku ze stanem lękowym i potęguje się lub czasem w ogóle występuje w napięciu oczekiwania pewnej sytuacji, w której trzeba będzie przemówić. Lęk ten w rzadkich przypadkach może dojść u dzieci. do takich rozmiarów, że robią one wrażenie głuchoniemych (audimutitas spurtc). W zaniedbanych przypadkach dołączają się do jąkania współruchy mięśni twa- rzy, małżowin usznych, a nawet kończyn i tułowia. Czasem chory wypełnia przerwy w wymawianiu głosek i słów “łatami” dźwiękowymi lub słownymi, wskutek czego zaburzenie mowy staje się jeszcze częstsze. W pewnych warun- kach zaburzenie to może się choremu dawać mniej we znaki lub nawet nie występować, np. przy mówieniu szeptem lub przeciwnie, przy głośnym prze- mawianiu, albo przy mówieniu do taktu, przy śpiewaniu albo przy mówieniu tylko w czasie wydechu itd., które to właściwości wykorzystuje się do celów leczniczych. Jak z tego opisu widać, istotną rolę odgrywają czynniki psychiczne, chodzi więc o zaburzenia układu korowo-trzewiowego. Dlatego słuszna jest nazwa logoneurosis. [podobne: , trener personalny, wkładki sfp, olejowanie włosów ]