Posts Tagged ‘zagęszczanie rzęs’

Wezmy dla przykladu przypadek padaczki.

Tuesday, July 12th, 2016

Weźmy dla przykładu przypadek padaczki. Osobnik najpierw był zdrowy albo mógł zdradzać cechy psychopatyczne. Potem zapadł na organiczną chorobę mózgu, np. natury zapalnej. Wreszcie w przebiegu tej choroby zaczęły wystę- pować napady padaczkowe. Te ostatnie są zjawiskiem klinicznym czynnościo- wym, epizodycznym, “uleczalnym”. Stanowią :więc analogon czynnościowej psy- chozy, np. w naszym przykładzie epizodycznego stanu pomrocznego jako rów- noważnika. Napady drgawkowe lub stany pomroczne są tu III warstwą epige- netyczną albo okresem trwającym od chwili, gdy organiczny proces mózgu doznał powikłania, pojawiły się bowiem napady padaczki, których dotąd nie była. Rokowanie jest pomyślne, jeśli chodzi o napady padaczki lub równoważ- niki zamroczeniowe, a niepomyślne co do organicznego podłoża .. : Najtrwalsza jest oczywiście warstwa I, hierarchicznie naj starsza, wobec której zawodzą kliniczne sposoby. leczenia. Patrząc na całość rysunku, mamy prawo używać porównawczego określenia “struktura”. Również porównawczo-opisowej natury są określenia w rodzaju warstwa, riawarstwienie się, powikłanie itd. To ostatnie pojęcie wymaga bardziej szczegółowego wyjaśnienia, często bowiem używam określenia “powikłanie epigenetyczne”. U niektórych ludzi pojęcia nieznane lub niezrozumiałe hudzą wesołość. Otóż pod pojęciem p o w i kła n i a (complicatio) rozumie się-w medycynie pogorszenie się stanu zdrowia wywolane przez dołączenie się do pierwotnego zespołu chorobowego nowych objawów. Następujący podział po- wikłań. zdaje się wyczerpywać wszystkie możliwości logiczne. I powikłanie przypadkowe (complicatio coincidentialis) zachodzi wtedy, gdy między poszczególnymi czynnikami chorobotwórczymi nie ma żadnego widocznego związku przyczynowego; chory na gruźlicę może np. złamać nogę, zarazić się kiłą .lub zatruć czadem. Wymienione przykładowo czynniki etiologiczne natury zakaźnej, urazowej lub intoksykacyjnej nie pozostają w zrozumialym wzajemnym stosunku zależności przyczynowej. Ich dołączenie się do pierwotnego cierpienia było prostym przypadkiem (coincidentia). Nie zaliczamy tu zależności psychologicznej, np. gdyby zatrucie czadem było wynikiem zamachu samobójczego, podjętego przez cho- rego na gruźlicę, zrozpaczonego swoim stanem zdrowia lub gdyby zakażenie kiłą było wyrazem lekkomyślności, spotykanej niekiedy wśród nieuleczalnie chorych. [przypisy: , foteliki dla dzieci, indywidualne kalendarze trójdzielne, zagęszczanie rzęs ]

Dla przykladu przytoczymy zaburzenia psychiczne,.

Tuesday, July 12th, 2016

Dla przykładu przytoczymy zaburzenia psychiczne,. wywołane przez alkoholizm. W starszym piśmiennictwie wylicza się jednym tchem: alkoholizm przewlekły, delirium tremens,zespół Korsakowa, haluci- nosis acuta, obłęd zazdrości itd. Tymczasem rokowanie różni się zasadniczo zależnie od tego, czy chodzi o zespoły organiczne, czy czynnościowe. Do zespo- łów organicznych, z którymi wiąże się rokowanie niepomyślne, zaliczyć trzeba: dementia alcoholica, characteropathia alcoholica, zespół Korsakowa. Natomiast. do zespołów zasadniczo czynnościowych, rokowniczo pomyślnych, należą: de- lirium tremens, haUudnosis acuta, paranoia alcoholica, upojenie patologiczne- i inne zamroczenia. W niektórych jednostkach chorobowych rozróżnienie war- stwy organicznej od czynnościowej posiada bardzo istotne znaczenie i to za- równo z uwagi na właściwe leczenie, jak i dla rokowania. Dla przykładu przy- toczymy porażenie postępujące. Zachodzi istotna różnica między tym, co po- winno się nazywać naprawdę mania paralytica a zespołem Korsakowa na tle porażenia postępującego. Zespół maniakalny jest natury czynnościowej, a więc: jest odwracalny, podczas gdy zespół Korsakowa jest wyrazem procesu orga- nicznego, i to w okresie,gdy powstały w mózgu szczególnie ciężkie spustosze- nia. Gdyby ktoś próbowal leczyć porażenny zespół Korsakowa metodami aktywnymi, to popełniłby błąd sztuki, gdyż wstrząsy, np. elektryczne” nic po- móc nie mogą na zmiany zanikowe mózgu, mogą tylko zaszkodzić. Inaczej się rzecz ma natomiast. w stosunku do nawarstwionego zespołu maniakalnego. Tutaj z powodzeniem stosujemy np. leczenie largaktylem, nie czekając na wy- nik leczenia zimnicą. Dzięki temu sprowadzamyznaczne uspokojenie chorego, wpływające korzystnie na krążenie, które będzie bardzo obciążone, gdy chory zacznie gorączkować. Precyzyjność sposobów rozpoznawczych ma tu doniosłe znaczenie. Trzeba koniecznie umieć rozróżnić stan maniakalny od euforii oraz konfabulacje na tle organicznych luk pamięciowych od konfabulacyj nie pod- barwionych przechwałek chorego z nawarstwionym zespołem maniakalnym. Tylko tę ostatnią postać porażenia postępującego opatrujemy mianem mania paralytica. W starszym piśmiennictwie nazwa ta, jak wiadomo, obejmuje rów- nież i zespół Korsakowa porażenny. [hasła pokrewne: , odżywka do rzęs, poradnia psychologiczna kielce, zagęszczanie rzęs ]