Posts Tagged ‘Zdrowa żywność’

Podloze neuropatyczne zdaje sie odgrywac

Tuesday, July 12th, 2016

Podłoże neuropatyczne zdaje się odgrywać pewną rolę. Zwrócić trzeba uwagę na to, że podobne do tików zjawiska występują czasem objawowo na podłożu różnych spraw organicznych. Nie ma tu wów- czas zależności od urazów wzruszeniowych ani łatwej podatności na psycho- terapię. Tiki organiczne mogą być pochodzenia obwodowego, np. przy schorze- niach rogów przednich rdzenia (sciercsis amyotrophica) albo nerwu twarzo- wego. Tiki organiczne pochodzenia ośrodkowego określa się niekiedy nazwą mioklonii. Mówi się też czasem •0 epiLepsia partialis continua. Podobny, lecz jeszcze cięższy zespół widuje się w ostrym okresie podrażnienia kory móżdżku przez guz. Szczególnie trzeba pamiętać, że ogniska w układzie pozapiramido- wym, zwłaszcza po przebytym nagminnym zapaleniu mózgu, często pozosta- wiają objawowe tiki. Innerwacja wchodzących w grę grup mięśniowych może więc pochodzić z rozmaitych źródeł. Sprawy te wymagają jeszcze dalszych badań zarówno w stosunku do tików czynnościowych, jak i organicznych. Cza- sem widać pokrewieństwo niektórych tików z histerią, np. tam, gdzie chodzi o nerwice roszczeniowe. Tu zwykle osobowość histeryczna wprost rzuca się w oczy, czego w organicznych tikach zazwyczaj nie widać. Za przyklład sprzęgania się czynników organicznych z czynnościowymi może słu- żyć torticollis spasticus, który zasadniczo jest pochodzenia pozapiramidowego. Schal- tenbrand powziął myśl miejscowego zatrofizowania ńeuralnego muskulatury wyko- nawczej (deafferentiatio) za pomocą środków chemicznych. Schwind i Schiitz (1960) zdali sprawę z praktycznego zastosowania tej myśli. Wstrzykuje się roztwór alko- holu lub chininy w porcjach po 14-12 ml, w sumie nie więcej jak 2 ml, w różne miejsca mięśnia, w którym wskutek tego “tworzą się nacieki; dla uśmierzenia bólu dodaje się roztwór 12% nowokainy. Wchodzą w grę mm. sternocleidomastbideus i splenii. Kurcz tych mięśni staje się bolesny. Wstrzykuje się z początku codziennie lub co drugi dzień, potem raz na tydzień. Stopniowo kurcz mięśni staje się rzadszy, aż ustaje zupełnie. W podobny sposób Demostenes odzwyczaił się od tiku, który polegał na podrzucaniu ramienia w czasie wygłaszania mowy. Ćwiczenia tego ge- nialnego mówcy polegały na tym, że zawieszał on sobie nad ramieniem miecz, który go boleśnie ranił, ilekroć ramię podskoczyło. [hasła pokrewne: , Zdrowa żywność, catering dietetyczny, prawo medyczne ]

Okres, czyli warstwa dziedziczno-konstytucyjna wy- tycza,

Tuesday, July 12th, 2016

Okres, czyli warstwa dziedziczno-konstytucyjna wy- tycza, tylko ogólny kierunek rozwojowy osobowości ludzkiej. Dziedziczne, wy- znaczniki urzeczywistniają w nieustającej walce z wpływami środowiskowymi tkwiącą w nich moc prospektywną ustroju psychofizycznego. Wynikiem tych zmagań jest osobowość przeciętna lub psychopatyczna, której struktura nigdy nie zastyga w ustalonej statycznie postaci.. Środowisko wewnątrztkankowe i zewnątrzustrojowe nieustannie przekształca, przeistacza, psuje i naprawia, rozluźnia i wzmacnia, hamuje i pobudza wiązania tej struktury Podstawowy czynnik chorobotwórczy trafia zawsze na jakąś strukturę osobowości psyche- fizycznej. Tkwić w niej mogą mnogie i wielokierunkowe dyspozycje. Słaby, niezrównoważony, pobudliwy układ nerwowy inaczej przyjmie działający nań czynnik chorobotwórczy niż silny, zrównoważony, niepobudliwy. W typie układu nerwowego zawarte są więc widoki na klęskę lub zwycięstwo w walce ustroju żywego z działającymi nań czynnikami chorobotwórczymi. Widoki, lecz nie prze- znaczenie, a jeżeli przeznaczenie, to zmienne, zależne od mnóstwa wyliczonych powyżej okoliczności patoplastycznych. II Okres, czyli warstwa etioepigeetyczna powstaje z chwilą, gdy ustrój w walce tej ulegnie i dozwoli czynnikowi chorobotwórczemu, jed- nemu lub kilku, na trwalsze usadowienie się i zapoczątkowanie procesu cho- robowego. W obrębie tej warstwy organicznej może również zachodzić zło- żoność. Porażenie postępujące może współistnieć z alkoholizem przewlekłym, podłoże schizofreniczne może się splatać z podłożem cyklofrenicznym, znane są przypadki sprzężenia padaczki samoistnej ze schizofrenią, czynniki reaktywne mogą działać na każdego organicznie chorego itd. Podloże organiczne usposabia z kolei do pojawienia się nawarstwień zasadniczo czynnościowych. III okes, czyli warstwa etiopigenetyczna nie ma przeważ- nie jak poprzednia charakteru przewlekłego. Powstaje ona wówczas, gdy na podłożu drugiej warstwy powstanie epizodyczny, tylko w rzadszych przypad- kach ulegający przewleczeniu, zespól psychotyczny lub psychonerwicowy. I te zespoły, zasadniczo czynnościowe, bywają złożone, jak to na wielu przykła- dach widzieliśmy. [podobne: , Zdrowa żywność, kosmetyki organiczne, olejowanie włosów ]