PRZEBIEG CHOROB PSYCHICZNYCH I PODSTAWY

PRZEBIEG CHOROB PSYCHICZNYCH I PODSTAWY PROGNOSTYKI Przebieg bywa rozmaity. Ostre choroby psychiczne miewają nagły począ- tek, przebiegają burzliwie i przeważnie równie szybko się kończą. Nie każda jednak ostro rozpoczynająca się choroba psychiczna musi pozostać ostrą na zawsze, gdyż sprawa z upływem czasu może się okazać przewlekła. Bywają też i podostre typy przebiegu. Choroby przewlekle rozpoczynają się przeważ- nie stopniowo, niepostrzeżenie, i trwają w ciągu wielu lat, przeważnie aż do śmierci. W przypadkach tych trudno orzec, kiedy proces chorobowy czynny przechodzi w stan ubytkowy, stanowiący trwałe kalectwo, stan inwalidztwa umysłowego. Proces przewlekły i ostre epizody psychotyczne mogą się ze sobą w rozmaity sposób sprzęgać w jeden łączny proces chorobowy, jak to widzie- liśmy z rozważań nad strukturą psychozy. Zjawisko to ma doniosły wpływ na nasze sądy rokownicze, jak to poniżej wykażemy. Ogól sądzi często, -że choroby psychiczne trwają znacznie dłużej niż soma- tyczne. Pochodzi to stąd, że przewlekło choroby psychiczne zwykły rzucać się w oczy otoczeniu, że przeważnie powodują długotrwałe przebywanie chorego w zakładzie zamkniętym i że często upośledzają zdatność chorego do harmo- nijnego współżycia z otoczeniem. Zapomina się przy tym, że przewlekłe cho- roby somatyczne, np. gruźlica, cierpienia rdzeriia kręgowego, reumatyzm, cho- roby przemiany materii itd. trwają równie długo, jeżeli nie dłużej. Nowoczesne lecznictwo skróciło znacznie przeciętny czas trwania chorób psychicznych. Mimo to w wielu przypadkach czas trwania choroby psychicznej liczyć trzeba na miesiące i lata. Często trudno jest wytłumaczyć laikowi, że dla uzyskania po- prawy trzeba niekiedy dłuższego czasu. Zdarza się, że krewni w obawie, aby pobyt wśród psychicznie chorych nie zaszkodził choremu, przedwcześnie prze- rywają leczenie ku jego szkodzie. Z drugiej strony nie podobna zaprzeczyć że czasem wyrwanie chorego z pewnego środowiska, także ze środowiska szpi- talnego, wywiera korzystny wpływ na przebieg. i czas trwania choroby psy- chicznej. [przypisy: , odżywki do rzęs, olejowanie włosów, dentysta Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.