Rokowanie odcinkowe dotyczy przebiegu i

Rokowanie odcinkowe dotyczy przebiegu i możliwości opanowania zapobie- . gawczo-leczniczego napadów padaczkowych i ich równoważników psychicz- nych. Najist tniejszą sprawą jest rokowanie kierunkowe. Nie rozstrzygnięto dotąd pytania, czy rozwój otępienia padaczkowego i zmian charakteropatycz- nych zależy od właściwości samego procesu organicznego, czy też od liczby i ciężkości napadów i ich równoważników. Niektórzy praktycy sądzą, że długo- trwałe zażywanie środków przeciwdrgawkowych przyczynia się w znacznej mierze do wytworzenia się zmian otępieniowych. Stauder wypowiedział pogląd, że zaburzenia charakterologiczne zależą od samego procesu podstawowego, podczas gdy zmiany otępienne są skutkiem obrażeń mózgu, wywołanych z bie- giem czasu przez powtarzające się napady drgawkowe oraz przez leżące u ich podstaw kurcze naczyniowe i stany niedożywienia mózgu. Gdyby pogląd ten przyjąć, należałoby źle rokować co do zmian charakteropatycznych, które wi- duje się istotnie u epileptyków nawet przy bardzo rzadkich napadach. Nato- miast znacznie więcej nadziei można by wiązać z właściwym postępowaniem leczniczo-zapobiegawczym w stosunku do napadów, -aby w ten sposób zapobiec rozwojowi otępienia. To ostatnie zalecenie wydaje się słuszne ze względów ludzkich, gdyż napady padaczkowe i ich równoważniki zdają się być większym i grozmejszym nieszczęściem niż otępienie. Rokowanie ad sanationern jest w padaczce wciąż jeszcze niepomyślne. Z dużych statystyk wynika, że chorzy na padaczkę żyją o 10-15 lat krócej. od reszty ludności. Brak jest dotąd pew- .nych sprawdzianów, aby przewidzieć w osobniczym przypadku przebieg pro- cesu padaczkowego. Przeważnie uwaza się za zły znak, jeśli proces ten ujawni .się przed 10 r. ż., ale od tej zasady bywają czasem zadziwiające wyjątki. Znane są przypadki z bardzo rzadkimi napadami (tzw. oligoepilepsia), bez otępienia i bez zaburzeń charakteru. Zazwyczaj dopiero po paroletniej obserwacji da się coś pewniejszego powiedzieć o przyszłości chorego . [hasła pokrewne: , kurs sep, olejek kokosowy na włosy, olej lniany ]

Tags: , ,

Comments are closed.