Rozpoznanie manii porazennej ma szcze-

Rozpoznanie manii porażennej ma szcze- gólne znaczenie tam, gdzie proces rozpoczyna się od objawów maniakalnych. Trzeba umieć odróżnić objawy maniakalne od stanu wynikającego z organicz- nego upośledzenia uczuciowości wyższej, które prowadzi do wybryków prze- ciw obyczajowości. Rozróżnienie to ma wielką wagę, gdyż stan maniakalny może być leczony z powodzeniem metodami aktywnymi, podczas gdy orga- niczne obniżenie hamulców uczuciowo-rozumowych może doznać poprawy tylko po zastosowaniu leczenia gorączkowego lub penicylinowego. Dla ścisłości trzeba dodać, że rokowanie dotyczyć może wszystkich trzech okresów etioepigenetycznych. Rokowanie w pierwszym okresie jest najbardziej niepomyślne. Nie posiadamy środków. leczniczych zdolnych wpłynąć korzystnie na psychopatię, tak jak nie ma sposobów lekarskich, za pomocą których mogli- byśmy zmienić prawidłową osobowość ludzką. Pozostają tu tylko sposoby wy- chowawcze, które należą do profilaktyki społecznej. W psychiatrii klinicznej jesteśmy z zasady w tym położeniu, że musimy oceniać osobowość prepsycho- tyczną retrospektywnie, a więc dopiero wówczas, gdy zbierzemy wywiad co do przeszłości chorego. Zagadnienie kliniczne polega na tym, że leczenie nie powinno się właściwie ograniczać do usunięcia zespołu psychotycznego lub psychonerwicowego czynnościowego i nie powinno się ograniczać do oddziały- wania leczniczego na proces psychoorganiczny. W wielu przypadkach nie mamy prawa uważać za szczyt. marzeń przywrócenia chorego do stanu pre- psychotycznego .. Chociaż jest to zadanie bardzo trudne, jednak zdaje się. ono być obowiązkiem myśli zapobiegawczej, gdyż myślimy ponadto jeszcze o re- edukacji ozdrowieńca, aby prepsychotyczną osobowość o ile możności oczyścić z cech, które mogą kryć w sobie podatność na działanie czynników chorobo- twórczych. Dla przykładu powiedzmy, że nie wystarczy wyleczyć zespól histe- ryczny i nie wystarczy usunąć czynniki reaktywne, które były podłożem od- czynu histerycznego. Mamy ponadto jeszcze obowiązek reedukowania osobo- wości histeroidnej, tak aby oduczyć ją reagowania na pewne czynniki re- aktywne. Te dążenia do zmiany stereotypu dynamicznego, do zmiany nawyków i niekorzystnych odruchów warunkowych są już aktywnym wkraczaniem le- karza w• trudną do opanowania. dziedzinę pierwszego okresu etioepigenetycz- nego. [hasła pokrewne: , kurs sep, trądzik, przydomowe oczyszczalnie ]

Tags: , ,

Comments are closed.