STRUKTURA PSYCHOZY Strukture moze posiadac

STRUKTURA PSYCHOZY Strukturę może posiadać tylko •twór złożony z elementów składowych. Zło- żoność psychoz jest zjawiskiem; na które dawno zwracano uwagę. W praktyce jednak skłonni jesteśmy upraszczać złożone zjawiska dla tym łatwiejszego ich ujęcia poznawczego. Ponieważ poznanie nasze powinno być jak naj wierniej- szym odbiciem rzeczywistości, nie powinniśmy zamykać- oczu na fakt, że na- tura bynajmniej nie jest tak prosta, przeciwnie, jest nader zawiła. Jeżeli stan obecny choroby traktujemy tylko jako przekrój procesu dyna- micznego rozwijającego się w czasie, to struktura choroby w naszej wyobraźni poznawczej powstanie z zestawienia mnóstwa takich przekrojów, dokonanych w wielu punktach przebiegu procesu. Na strukturę tę złoży się nie tylko jeden czynnik etiologiczny, który dla .wygody uważamy za najważniejszy, lecz wiele różnorakich przyczyn wewnątrzustrojowych i zewnętrznych, których wpływ kształtował dynamikę rozwojową z upływem czasu. Jako przykład przytacza się zazwyczaj porażenie postępujące. W statycznym ujęciu status praesens wy- gląda bardzo prosto. Na stan obecny składa się mianowicie jedna przyczyna – jest nią krętek blady. Uwzględniając jednak dynamikę rozwojową tego pro- cesu chorobowego wziąć musimy pod uwagę mnóstwo innych, bardzo istot- nych i ubocznych przyczyn, które wspólnie kierowały rozwojem procesu aż do chwili obecnej. Nie możemy więc zamknąć oczu na warunki dziedziczno-kon- stytucyjne, które stworzyły naj starsze pcdłoże, mianowicie typologiczne, na którym zaczęły się układać pierwsze cegiełki strukturalne przyszłego procesu chorobowego. Od wrodzonej żywotności ustroju, od sposobu reagowania ośrod- kowego układu nerwowego, od warunków środowiskowych, od przypadkowych zakażeń i zatruć mogły zależeć nie tylko zakażenie się osobnika kiłą, przekro- czenie przez krętki blade bariery między krwią a płynem mózgowo-rdzenio- wym, ale również i dalszy los zakażenia kiłowego. W warunkach środowisko- wych, w których ustrój żył, mogły tkwić mnogie czynniki, które wywierały wpływ na przebieg procesu chorobowego. Dla zrozumienia całości procesu cho- robowego, ujęcia pełni jego patogenezy, dla wszechstronnego wniknięcia w dzieje dynamiki rozwojowej mamy obowiązek rozpoznać wszystkie czynniki, które odegrały rolę chorobotwórczą. Czynniki te razem, tudzież ich skutki składają się na strukturę psychozy, [patrz też: , dezynsekcja warszawa, integracja sensoryczna, olejki do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.