Ustalajac rokowanie w psychiatrii, musimy

Ustalając rokowanie w psychiatrii, musimy zawsze uwzględniać roz- ległe różnorakie czynniki, a więc obarczenie dziedziczne, konstytucję, wczesne i późniejsze wpływy środowiskowe, osobowość prepsychotyczną, przeżycia we- wnętrzne chorego, przypadkowe warunki życiowe, dotychczasowy przebieg cierpięnia.itd. Zasadniczą rolę w prognostyce odgrywa oczywiście czynnik etio- patogenetyczny, nawet jeśli jego istoty nie znamy, znamy bowiem przejawy kliniczne jego obecności w ustroju. Jak już wskazywaliśmy powyżej, w każ- dym przypadku rokowanie ustalamy osobno co do organicznego podłoża cho- roby psychicznej i co do nawarstwionego zespołu psychotycznego czynnościo- wego. Podział ten na ogół pokrywa się z przyjętym w piśmiennictwie podzia- łem na: a. Rokowanie kierunkowe (Richtungsprognose – Bleulera), przez które rozumie się przewidywanie co do przebiegu choroby w jej ogólnej dąż- ności w dalszym życiu chorego. Przewidywania nasze opierają się na klinicz- nej znajomości charakteru czynnika chorobotwórczego i jego osobniczego natę- żenia w dotychczasowym ujawnianiu się. Dla przykładu możemy przytoczyć takie procesy chorobowe, jak alkoholizm przewlekły, porażenie postępujące, otępienie miażdżycowe i starcze; wymienione procesy, gdyby ich nie leczyć, zmierzają w kierunku organicznego otępienia. Czynnik etiopatogenetyczny schi- zofrenii i padaczki samoistnej rozstrzyga w kierunku przewlekłości procesu, jednakże stan zejściowy różni się znacznie w obu tych sprawach. W cyklo- frenii rokowanie kierunkowe zależy od nasilenia podłoża swoistego, które jest natury przewlekłej i warunkuje pojawianie się nawrotów psychotycznych częstszych lub rzadszych, bardziej lub mniej ciężkich . [więcej w: , integracja sensoryczna, olejek cbd, filtry do wody ]

Tags: , ,

Comments are closed.