W dawnych zapatrywaniach na strukture

W dawnych zapatrywaniach na strukturę psychozy panowała pewna jedno- stronność. Wyrażała się ona głównie tym, że uznawano zasadniczo jeden czyn- nik etiologiczno-patogenetyczny, mianowicie ten, który się najbardziej rzucał w oczy, który zdawał sig być bezpośrednim powodem wystąpienia psychozy. Jednostronność ta była wynikiem zrozumialej dążności do uproszczenia pro- blemu, dla tym łatwiejszego zrozumienia. Na przykład delirium tremens uchodziło za cierpienie monoetiologiczne. W oczach dawnych nozografów alkohol był jedynym czynnikiem chorobotwór- czym. Znalazło to odbicie w mianownictwie psychiatrycznym. Każde bowiem mianownictwo musi z natury rzeczy dążyć do wypowiedzenia: bogatej treści rozpoznawczej jednym krótkim mianem Ale takie krótkie miano – trzeba to pamiętać – jest tylko skrótem, nagłówkiem. Posługiwanie się nim żadną miarą nie powinno wpływać na nasze poglądy co do przedmiotu poznania, który by- najmniej nie jest tak prosty jak jego miano. Analizując przytoczony przykład zauważymy, że istotnie miano delirium alcoholicum nie wyczerpuje zagad- nienia etiologii i patogenezy tej .jednostki . chorobowej. Wiemy np., że maja- czenie drżenne wybucha często dopiero wówczas, gdy do nadużywania wódki dołączy się jakiś inny czynnik chorobotwórczy: przypadkowa choroba gorącz- kowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie płuc, uraz czaszki lub na- wet .tylko złamanie kości odnóża itd. Poza tymi współcześnie działającymi czynnikami odgrywają rolę i inne, bez których może .albo w ogóle nie przy- szłoby do wybuchu psychozy, albo jej obraz kliniczny inaczej by wyglądał. Nie jest np ..bez znaczenia wrodzona żywotność ustroju, a zwłaszczavośrodkowego układu nerwowego: Pawłow pierwszy zwrócił uwagę na różny sposób reago- wania zwierząt doświadczalnych zależnie od tego, z jakim typem układu ner- wowego ma badacz do czynienia. Ważny jest więc typ osobnika, ale ważne też. jest stadium rozwojowe, w którym działa chorobotwórczy bodziec, a WIęc wiek chorego.• Także płeć odgrywa niemałą rolę. Ogromne znaczenie może mieć chwilowy stan ustroju: wyczerpanie nadmierną pracą, głodzenie, długo- trwała bezsenność, -wpływy zewnętrzne natury cieplnej, klimatycznej, atmosfe- rycznej, może i kosmicznej. Urazy psychiczne dawne i współczesne biorą rów- nież żywy udział w kształtowaniu struktury psychozy. Jeżeli zaś sięgniemy do . jeszcze głębszych przyczyn, to musimy uwzględnić w szerokiej. mierze wa- runki środowiskowe, w których chory rozwijał się i w których obecnie żyje. Warunki te popychały do pijaństwa, uniemożliwiały mu opanowanie nałogu. Życie rodzinne chorego, środowisko obyczajowe, które go otaczało, warunki społeczne, które go wychowywały – wszystko to znajdy je pośrednie odbicie w tym co nazywamy status praesens. [więcej w: , pieczenie w miejscach intymnych, okulista, krem neutrogena ]

Tags: , ,

Comments are closed.