W prawidlowych warunkach fizjologiczne zjawiska

W prawidłowych warunkach fizjologiczne zjawiska paralalii i agramatyzmu ustępują stopniowo dzięki dostosowywaniu się mowy dziecka do mowy do- rosłych. Czasem jednak dziecięcy szczebiot może się utrzymywać zbyt długo, chociaż nie mamy prawa mówić o stanie chorobowym. Dzieje się to wówczas, gdy dorośli w rozmowie z dziećmi używają sposobów wymowy lub form gra- matycznych zapożyczonych ze szczebiotu dziecięcego. O anomalii mowy i wy- mowy mamy prawo mówić tylko wówczas, gdy właściwości te utrzymują się na stałe mimo wysilków otoczenia, zmierzających do naprostowania tych wad. a. Wady wymowy (dysarthria litteralis sive paralalia) są więc zasadniczo wadami rozwojowymi, a więc utrzymywaniem się rozwoju mowy na poziorrue dziecięcym. Chodzi tu albo o wypadanie pewnych głosek, najczęściej spółgłosek, albo o zastępo- wanie ich innymi. W szczebiocie dziecięcym jest to rzecz częsta, dziecko mówi np. zamiast “zegarek – egaek”, zamiast “babcia – apcia”, albo też zamiast “koń – toń” itd. Utrwalenie się tych właściwości wymowy spotkać można bardzo często u nie- uorozwtniętycn umysłowo, ale nierzadko 1 u dzieci prawidźowo rozwiniętych pod względem umysłowym. Za pochodzeniem środowiskowym (a nie za skłonnością dzie- dziczną) zdaje się przemawiać fakt, że tego rodzaju wady wymowy nierzadko wy- stępują u kilku członków tej samej rodziny. Są różne postacie wad wyrnowy. Do naj częstszych i praktycznie najważniejszych należą: Seplenienie (sigmatismus, sigmaxismus) polega na wadliwym wymawianiu spółgłoski S i innych spółgłosek syczących. Są różne postacie szeplenienia, np. sig- matismus interdentalis (zwany też sigmatismus dentalis lub sumuitistruis simplex) powstaje przez to, że koniuszek języka przy wymawianiu spółgłoski S dostaje się między zęby, przylegając najczęściej do górnych siekaczy, ale czasem i do dolnych. Przez parasigmatismus rozumiemy wymawianie w miejsce S innych spółgłosek, np. D, T, rzadziej F, PF, N i in. Reranie, rotacyzm (rhotacismus) jest to wadliwe wymawianie spółgłoski R. Jeżeli w miejsce R pojawia się inny dźwięk, np. L, W, DL, itd., to mówimy o para- rotacyzmie .(pararhotacismus). Gammacyzm (gammacismus) polega na wadliwym wymawianiu spółgłosek G lub K, w miejsce których słychać coś w rodzaju D lub P. Lambdacyzm (lambdacismus) jest to zasadniczo wadliwa wymowa litery L. Niektórzy używają jednak tego określenia w przypadkach gdy R wymawiane jest jako L. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, fizjoterapia, rehabilitacja ]

Tags: , ,

Comments are closed.