W przebiegu tzw. psychoz inwolucyjnych

W przebiegu tzw. psychoz inwolucyjnych widuje się obrazy kliniczne depresyjno-paranoi- dalne. Znacznie trudniej jest klasyfikować z tego samego punktu widzenia zespoły organiczne. Znane jest np. zjawisko przedwczesnego występowania otępienia starczego u matołków. Nie jest to na pewno koincydencją. Musi tu zachodzić zależność przyczynowa. Nie chodzi tu też o ilościowe wzbogacenie się objawów niedorozwoju umysłowego na tle niedoczynności tarczycy, pojawia się bowiem nowa jakość kliniczna, o odrębnej, własnej etiologii, mianowicie w postaci otępienia starczego. Obydwa zespoły mieszczą się w ramach war- stwy organicznej, podobnie jak zespół depresyjno-paranoidalny nie wychodzi nozograficznie poza ramy warstwy czynnościowej. d. Przykładów powikłań etiopigenetycznych (complicatio etio- epigenetica) przytaczaliśmy niemało. To one nadają nozografii psychiatrycznej znamię różnobarwności i utrudniają orientację w jej problematyce. W prze- biegu porażenia postępującego pojawia się zespół katatoniczno-kataleptyczny, w przebiegu organicznych zmian w mózgu na tle czerwienicy – zespół para- freniczny, U schizofrenika z ciężkimi ubytkami – obłęd posłannictwa religij- nego, stan maniakalny na tle otępienia starczego. Przykładów takich kazui- styka psychiatryczna zawiera bez liku. T.utaj sprawa organiczna pociąga za sobą pojawienie się zespołu czynnościowego. Nie jest to koincydencja, nie cho- dzi tu też o ilościowe wzbogacenie się obrazu klinicznego, występuje bowiem nowa jakość, którą wiąże się zazwyczaj z innym tłem etiologicznym. Ta nowa jakość nie powstaje jednak tylko wskutek jakościowego rozszerzenia się pro- cesu chorobowego w ramach tej samej warstwy epigenetycznej. Nowo dołą- czony zespół psychotyczny przynależy bowiem do innej warstwy nozografrcz- nej. Zespół paranoidalny wiążemy bowiem z pojęciem schizofrenii, a zespół maniakalny z pojęciem psychozy maniakalno-depresyjnej. Zespoły te wchodzą jednak w naszych przykładach w związek zależności nie z przewlekłym pro- cesem schizofrenicznym lub podłożem cyklofrenicznym, lecz z procesami orga- nicznymi innej natury. W tym znaczeniu mówimy. o złożoności struktury psychoz. Jeżeli dodamy do tego, że u jednego i tego samego osobnika, gdy rozważymy całość dynamiki rozwojowej jego osobowości, mogą zachodzić równocześnie wszystkie wymie- nione możliwości powikłaniowe, to zrozumiemy źródło i przyczyny trudności, z jakimi od wieków zmaga się nozografia psychiatryczna. [patrz też: , klimatyzacja precyzyjna, Siłownie zewnętrzne, magnez i witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.