Wazniejsze zaburzenia mowy i wymowy.

Ważniejsze zaburzenia mowy i wymowy. Chodzi tu niemal bez wyjątku o zaburzenia czynnościowe. Nie omawiamy tu przypadków nie- dorozwoju umysłowego, gdzie na poziomie idiotyzmu w ogóle nie wykształca się drugi układ sygnalizacyjny, a na poziomie głuptactwa, chociaż mowa jest zasadniczo wykształcona, to jednak wskutek ubytków intelektualnych nie może się stać precyzyjnym narzędziem porozumiewania się z otoczeniem. W oma- wianych pomżej przypadkach chodzi o dzieci na prawidłowym poziomie roz- woju umysłowego. Ich zaburzenia mowy i wymowy mają przeważnie cha- rakter psychenerwicowy i zależą w wysokiej mierze od niekorzystnych wpły- wów środowiskowych, które w każdym osobniczym przypadku należy poznać i przeniknąć, aby na właściwe tory skierować wysiłki lecznicze. W prawidłowych warunkach mowa jest naj istotniejszym sposobem porozu- miewania się dziecka z otoczeniem. Zaczyna się ona od pierwotnych sposobów sygnalizowania swoich potrzeb za pomocą gestów, mimiki, nieartykułowanych dźwięków, różniących się między sobą wysokością, nasileniem, tempem i “me- lodią” (Tramer). Sposoby te •wchodzą jeszcze w zakres pierwszego układu sy- gnalizacyjnego. Już wcześnie pojawia się jednak u dziecka coś więcej, miano- wicie pęd do mówienia. Wyraża się on stopniowym dostosowywaniem do mowy otoczenia. Niejednokrotnie zwracano uwagę na fakt, że dziecko wytwarza wię- cej dźwięków samorzutnie, niżby to mogło wynikać z naśladowania dźwięków, zasłyszanych od dorosłych. Część tych samorzutnych dźwięków z upływem czasu zanika, a reszta dostosowuje się do dźwięków, przejętych od otoczenia. W gaworzeniu dziecięcym już wcześnie można zauważyć skłonność do rytmicz- nego podwajania pewnych dźwięków, z czego powstają zgłoski w rodzaju “mama”, “tata” itd. Tramer zwraca uwagę na zjawisko fizjologicznej “afazji ruchowej” w okresie, gdy nie jest jeszcze gotowy aparat wykonawczy mowy. Równolegle z tym prawidłowym zjawiskiem idzie coś w rodzaju “afazji sen- sorycznej”, gdyż dziecko nie jest jeszcze zdolne rozumieć mowę dorosłych. Rzecz prosta, analogia między fizjologicznymi okresami rozwojowymi mowy a patologicznymi objawami afatycznymi dopuszczalna j st z zastrzeżeniami, które się rozumieją same przez się. To samo zastrzeżenie dotyczy również po- jęcia “fizjologicznej paralalii” oraz zjawiska “fizjologicznego agramatyzmu (pa- ragramatyzmu)”. Chodzi tu o to, że pierwsze słowa i zdania wypowiadane przez zaczynające mówić niemowlę są niedokładnie ukształtowane zarówno co do swej wymowy, jak i co do budowy gramatycznej. Jest to ważne dla zrozu- mienia wad rozwojowych mowy i wymowy,. o których będzie mowa poniżej. [podobne: , olej kokosowy, olejowanie włosów, magnez i witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.