Wezmy dla przykladu przypadek padaczki.

Weźmy dla przykładu przypadek padaczki. Osobnik najpierw był zdrowy albo mógł zdradzać cechy psychopatyczne. Potem zapadł na organiczną chorobę mózgu, np. natury zapalnej. Wreszcie w przebiegu tej choroby zaczęły wystę- pować napady padaczkowe. Te ostatnie są zjawiskiem klinicznym czynnościo- wym, epizodycznym, “uleczalnym”. Stanowią :więc analogon czynnościowej psy- chozy, np. w naszym przykładzie epizodycznego stanu pomrocznego jako rów- noważnika. Napady drgawkowe lub stany pomroczne są tu III warstwą epige- netyczną albo okresem trwającym od chwili, gdy organiczny proces mózgu doznał powikłania, pojawiły się bowiem napady padaczki, których dotąd nie była. Rokowanie jest pomyślne, jeśli chodzi o napady padaczki lub równoważ- niki zamroczeniowe, a niepomyślne co do organicznego podłoża .. : Najtrwalsza jest oczywiście warstwa I, hierarchicznie naj starsza, wobec której zawodzą kliniczne sposoby. leczenia. Patrząc na całość rysunku, mamy prawo używać porównawczego określenia “struktura”. Również porównawczo-opisowej natury są określenia w rodzaju warstwa, riawarstwienie się, powikłanie itd. To ostatnie pojęcie wymaga bardziej szczegółowego wyjaśnienia, często bowiem używam określenia “powikłanie epigenetyczne”. U niektórych ludzi pojęcia nieznane lub niezrozumiałe hudzą wesołość. Otóż pod pojęciem p o w i kła n i a (complicatio) rozumie się-w medycynie pogorszenie się stanu zdrowia wywolane przez dołączenie się do pierwotnego zespołu chorobowego nowych objawów. Następujący podział po- wikłań. zdaje się wyczerpywać wszystkie możliwości logiczne. I powikłanie przypadkowe (complicatio coincidentialis) zachodzi wtedy, gdy między poszczególnymi czynnikami chorobotwórczymi nie ma żadnego widocznego związku przyczynowego; chory na gruźlicę może np. złamać nogę, zarazić się kiłą .lub zatruć czadem. Wymienione przykładowo czynniki etiologiczne natury zakaźnej, urazowej lub intoksykacyjnej nie pozostają w zrozumialym wzajemnym stosunku zależności przyczynowej. Ich dołączenie się do pierwotnego cierpienia było prostym przypadkiem (coincidentia). Nie zaliczamy tu zależności psychologicznej, np. gdyby zatrucie czadem było wynikiem zamachu samobójczego, podjętego przez cho- rego na gruźlicę, zrozpaczonego swoim stanem zdrowia lub gdyby zakażenie kiłą było wyrazem lekkomyślności, spotykanej niekiedy wśród nieuleczalnie chorych. [przypisy: , foteliki dla dzieci, indywidualne kalendarze trójdzielne, zagęszczanie rzęs ]

Tags: , ,

Comments are closed.