Wiazanie sprawy z konstytucja neuropatyczna

Wiązanie sprawy z konstytucją neuropatyczną lub psychopatyczną nie wy- daje się uzasadnione, chociaż pewna dyspozycja niewątpliwie ma znaczenie, Rozstrzygająca rola przypada jednak wpływom środowiskowym, które prowa-, dzą do wytworzenia się wadliwych odruchów warunkowych, Wskazują na to osobnicze różnice, które zachodzą między sytuacjami warunkowymi powodu- jącymi wystąpienie jąkania. Czasem jąkanie sprzężone jest z innymi objawami psychonerwicowymi, np. z moczeniem nocnym, z fobiami itd. Początek jąkania przypada najczęściej na 3-4 r. Ż., czasem rozpoczyna się znacznie później, na- wet w okresie pokwitania. Nerwica ta jest częstsza u chłopców niż u dziew- cząt. Czasem w piśmie jąkały można odnaleźć odchylenia od stanu prawid- łowego, analogiczne do jąkania. Występuje ono czasem tylko w obecności ro- dziców, przełożonych, ludzi starszych, kiedy indziej znowu tylko przy głośnym czytaniu, lub właśnie przy swobodnym przemawianiu, czasem tylko przy roz- mowie półgłosem lub przy rozmowie z obcymi. Odmiany jąkania zależą w du- żej mierze od stopnia zaniedbania przypadku, np. chory, ratując się bezwied- nie, wprowadza różne powikłania zasadniczego cierpienia, o którym mówiliśmy na wstępie. W pewnych przypadkach mowa staje się szybsza, wybuchowa, za- mazana, co określamy nazwą battarismus. Moment psychiczny lęku i napięcia afektywnego związanego z oczekrwa- niem odgrywa zasadniczą rolę, upośledzając automatyzmy ruchowe, dzięki któ- rym myśl ubiera się samoczynnie w szatę słowną. Wiadomo, że uwaga raczej przeszkadza niż pomaga w prawidłowym przebiegu czynności zautomatyzowa- nych. Jąkała, zamiast całą uwagę skupić na wątku myślowym, zajmuje się w czasie mówienia, na skutek dotychczasowych przykrych niepowodzeń, prze- biegiem samego aktu ruchowego mowy. Ulega więc upośledzeniu aparat wyko- nawczy drugiego układu sygnalizacyjnego. Leczenie za pomocą gimnastyki mięśni oddechowych jest też skuteczne, co dowodzi, że strona ruchowa od- grywa tutaj bardzo ważną rolę. Lęk oczekiwania mógłby więc być tylko zja- wiskiem wtórnym lub wikłającym. [podobne: , implanty zębów, filtry do wody, catering dietetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.