Za najgrozniejsza postac nerwicy natrectw

Za najgroźniejszą postać nerwicy natręctw uważa się mizofobię z przymusem mycią rąk (folie de lavement). Życie chorego przepełnione jest wyobrażeniami o brudzie czy zarazkach, którymi powalane są jego ręce i wszyst- kie przedmioty dokoła. Spostrzegawczość zaostrza się i nastawia na przeno- szenie brudu z jednego przedmiotu na drugi. W pewnym przypadku ftyzjofobii każda osoba blada i chuda podejrzana była o gruźlicę. Chora omijała osoby o takim wyglądzie z daleka. Wystarczyło, że osoba taka usiadła na krześle, aby przedmiot ten odtąd uważany byt za zarażony. Gdy ktoś inny usiadł raz na tym krześle, a potem na innym, to i to drugie krzesło było zarażone. Inni do- mownicy pozarażali się w ten sposób, a zarazem poprzenosili zarazki na wszyst- kie meble, tak że poruszanie się chorej po mieszkaniu było niemożliwe. Chorzy tacy mają z zasady własne krzesło i własne miejsce przy stole, którego nikomu nie wolno tknąć. Do ich pokoju nikt nie ma prawa wstępu. Mycie odbywa się z ceremoniałem, nad którego uciążliwością sam chory boleje. Wystarczy, że w czasie mycia, rzekomo kropla wody pryśnie na umytą część ciała, aby my- cie zaczynało się od początku. Dla pewniejszego oczyszczenia liczba poszcze- gólnych zmywań uwielokrotnia się według przepisów magii, np. 10 razy, 100 razy, 100 razy itd. Chory oszukuje sam .siebie, uznając jedno generalne my- CIe za rownowazne z tysiącem. Dochodzi w ten sposob do astronomicznych liczb, wskutek czego cały ceremoniał zabiera nieprawdopodobnie dużo czasu, godziny, dni i tygodnie. Chwytanie klamek i innych przedmiotów możliwe jest tylko przez papier albo w ogóle staje się niemożliwe. W pewnym. przy- padku chora rąk w ogóle nie używała, a potrzeby fizjologiczne załatwiała bez- pośrednio na podścielone gazety lub na podwórzu, byle nie wchodzić do powa- lanego ustępu. Domownicy najczęści.ej ulegają terrorowi chorego i dla unik- nięcia awantur współdziałają z chorym w wykonywaniu ceremoniału ochron- nego. Chorzy ci w ciężkim stanie, gdy powikłają się do ostateczności, mogą robić wrażenie schizofreników, chociaż rozmowa znum upewnia nas, że poza natrętnymi afektami lęku i obrzydzenia nie mają zaburzeń psychicznych. Do- wodem tego jest natychmiastowe ustąpienie wszystki.ch niemal objawów, gdy chorego, zazwyczaj wbrew jego woli, gdyż sam rzadko ma siłę zdobyć się na takie postanowienie, przeniesie się w inne, “czyste” pomieszczenie. [hasła pokrewne: , sklep kolagen, oczyszczanie organizmu, proktolog ]

Tags: , ,

Comments are closed.