Prasugrel versus klopidogrel w ostrych zespołach wieńcowych bez rewaskularyzacji AD 7

Wśród pacjentów, u których wystąpiło niedokrwienie, u 364 pacjentów z grupy prasugrelu (10,1%) wystąpiło co najmniej jedno zdarzenie niedokrwienne, w porównaniu z 397 pacjentami z grupy klopidogrelu (11,0%), natomiast 77 (2,1%) vs. 109 (3,0%). ) miało co najmniej dwa nawracające zdarzenia niedokrwienne, a 18 (0,5%) w porównaniu z 24 (0,7%) miało co najmniej trzy nawracające zdarzenia niedokrwienne. (Dane na temat podziału punktów końcowych komponentu na kategorię liczby powtarzających się zdarzeń podano w tabeli S2 w dodatkowym dodatku). W zależnej od czasu analizie powtarzających się zdarzeń przy użyciu dwunastomiesięcznego punktu orientacyjnego nastąpiła znacząca interakcja z leczeniem i czasem (P = 0,02). Ryzyko nawracających zdarzeń niedokrwiennych w grupie prasugrelu było niższe po 12 miesiącach (współczynnik ryzyka dla <12 miesięcy, 0,94 [95% CI, 0,79 do 1,12], a współczynnik ryzyka dla .12 miesięcy, 0,64 [95% CI, 0,48 do 0,86]). Bezpieczeństwo
Po 30 miesiącach kluczowe krwawiące punkty końcowe związane z ciężkimi lub zagrażającymi życiu CABG (zgodnie z kryteriami GUSTO) i dużym krwawieniem (zgodnie z kryteriami TIMI) wystąpiły z podobną częstością u pacjentów w wieku poniżej 75 lat w dwie grupy badawcze (tabela 3). Krzywe Kaplana-Meiera dla dużego krwawienia TIMI wydawały się nieco różnić między badanymi grupami po 30 dniach, ale pozostały równolegle (Rysunek 1A). Jedyną podgrupą, w której wystąpiła istotna interakcja terapeutyczna w przypadku dużego krwawienia TIMI, byli pacjenci otrzymujący zmniejszoną dawkę aspiryny (ryc. S3 w dodatku uzupełniającym). Krzywe dotyczące krwawień w całej populacji pozostawały równoległe w trakcie badania (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Zagrożenie życia przez TIMI, śmiertelne lub wewnątrzczaszkowe krwawienie występowało niezbyt często, a częstości występowania były zrównoważone w dwóch grupach badawczych, zarówno u pacjentów w wieku poniżej 75 lat, jak i w całej populacji. Wśród młodszych pacjentów częstość występowania ciężkiego lub zagrażającego życiu lub umiarkowanego krwawienia związanego z CABG (kryteria GUSTO) i większego lub mniejszego krwawienia (kryteria TIMI) były wyższe w grupie prasugrelu.
Częstość nowych, niezłośliwych nowotworów w całej leczonej populacji nie różniła się istotnie między grupą prasugrelu i klopidogrelu (1,9% wobec 1,8%, P = 0,79); podobne wyniki zaobserwowano wśród leczonych pacjentów bez historii raka lub historii wcześniejszego raka, który został wyleczony przed randomizacją (1,8% wobec 1,7%, P = 0,79).
Częstość występowania typowych (> 1%) niehemiatrycznych ciężkich zdarzeń niepożądanych była zrównoważona między dwiema grupami badawczymi wśród pacjentów w wieku poniżej 75 lat, a jedyną istotną obserwowaną różnicą był wyższy wskaźnik niewydolności serca w grupie klopidogrelu (Tabela S3 w Dodatek dodatkowy).
Dyskusja
W tej dużej, randomizowanej próbie przedłużonego leczenia prasugrelem, w porównaniu z klopidogrelem, u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub zawałem mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST, którzy nie przeszli rewaskularyzacji, nie stwierdziliśmy zmniejszenia częstości poważnych incydentów sercowo-naczyniowych we krwi. grupa prasugrelu
[więcej w: oddział dzienny psychiatryczny, zapiekarnik sosnowiec, psychozy endogenne ]

Tags: , ,

No Responses to “Prasugrel versus klopidogrel w ostrych zespołach wieńcowych bez rewaskularyzacji AD 7”

  1. Jeremi says:

    Witam. Niedoczynność mam od urodzenia

  2. Milan says:

    [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu żeń szeń[...]

  3. Artur says:

    u mnie pojawił się ból biodra

Powiązane tematy z artykułem: oddział dzienny psychiatryczny psychozy endogenne zapiekarnik sosnowiec